Ontwikkelingen rond Havenstad

beeld: https://www.overhavenstad.nl/

Morgen (woensdag 9 februari) wordt in de commissie Ruimtelijke Ordening het “Raamwerk Havenstad” besproken. De plannen zijn in zoverre gunstig voor Zonnehoek dat Zonnehoek mag voortbestaan. Ongunstig is dat de hoogbouw wel heel dicht bij Zonnehoek (aan de noordzijde) zou komen, dat er in Havenstad zelf maar weinig groen gepland is (wat de druk op Zonnehoek vergroot), en dat in Zonnehoek ruimte gevonden moet worden voor wateropslag en op de dijk een doorgaand fietspad zou moeten komen.
Zonnehoek had daarom ingesproken op de plannen voor het Raamwerk Havenstad  (zie hier).

Als resultaat is het fietspad voorlopig op de lange baan geschoven. Wel wordt nog steeds een doorgaande wandelmogelijkheid over de dijk in de plannen opgenomen. Wij hopen dat we hierover in de uitvoeringsfase met het projekt in gesprek kunnen gaan en  dit binnen de kaders van de afspraken van de volkstuinen met de gemeente vorm kunnen geven. Hierover is een mail aan het project verstuurd. 


Er komt uit de buurt ook steeds meer weerstand tegen de huidige plannen, met name vanwege de zeer hoge bebouwing en de geringe uitbreiding met groen. Op 5 februari hebben de verenigde buurtgroepen een voorlichtingsfietstocht voor 4 raadsleden gehouden (zie hier) . Namens Zonnehoek was Paula van der Pol (tuin 60) aanwezig en heeft uitleg gegeven over de gevolgen  van de plannen voor de kwaliteit van het groen op Zonnehoek dat Zonnehoek al zoveel jaren met succes in stand heeft gehouden.


Het college van B&W had de plannen als hamerstuk willen vaststellen: het is afwachten of in de commissie voldoende draagvlak bestaat om toch om aanpassing te vragen. In dat geval moet dat op 16/17 februari in de gemeenteraad besloten worden. Wie dat wil kan morgen de commissievergadering volgen (zie hier)


Namens het bestuur, Saar Muller.

Integraal Raamwerk Haven-Stad

Beste tuinders,

Misschien ben je het Integraal Raamwerk Haven-Stad van de Gemeente Amsterdam al ergens tegengekomen.
Het is een stedenbouwkundige vertaling van de ambities om van Haven-Stad een aantrekkelijk gebied te maken voor bewoners, bedrijven en bezoekers.
Het gaat in het raamwerk om samenhang tussen wegen, fietspaden en openbaar vervoer en de wijken, parken en voorzieningen, zoals scholen, winkels en sportaccommodaties.
Je kunt het raamwerk bekijken op https://www.amsterdam.nl/projecten/haven-stad/inspraak-integraal-raamwerk-haven-stad/

Tot 2 juni kunnen geïnteresseerden reageren.

Als bestuur van Zonnehoek hebben we overleg met de project-ambtenaren en zij zijn ook naar ons park komen kijken.

We zullen zeker een aantal belangrijke punten voor Zonnehoek inbrengen over de directe consequenties, de duurzaamheid, het ruimtegebruik en de bereikbaarheid.

Een en ander mede in overleg met het bondsbestuur en de omliggende tuinparken.

Als jij ook een reactie hebt, kun je die vóór vrijdag 14 mei mailen naar ons:  info@zonnehoekamsterdam.nl   

 

Wij zullen de opmerkingen verwerken in de bestuursreactie namens Zonnehoek, en er voor zorgen dat deze tijdig op de juiste plek is.

Natuurlijk kun je je persoonlijk bevindingen ook zelf naar de Gemeente versturen.

Namens het bestuur,

Paula van der Pol

Inspraak Volkstuinen, ook voor Zonnehoek tuinders

Bericht van het bestuur

Inspraak Volkstuinen Amsterdam

Bestaanszekerheid voor volkstuinparken Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil de volkstuinparken, die een belangrijk onderdeel zijn het beschikbare groen in de stad, behouden. Daarom krijgen zij voor in ieder geval 10 jaar, met onder voorwaarden verlenging voor nog eens 10 jaar, bestaanszekerheid. Dit staat in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid, die vandaag door het college van B en W is vrijgegeven voor inspraak. De komende jaren worden volkstuinparken gedeeltelijk openbaar, zodat meer Amsterdammers van de parken kunnen genieten.

 

Marieke van Doorninck (wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): “Volkstuinparken zijn al meer dan 100 jaar van grote waarde voor Amsterdam en met hun ruim 300 hectare zijn ze een belangrijk onderdeel van onze groenstructuur. Ook leveren de tuinen, die door de tuinders met veel zorg worden onderhouden, een grote bijdrage aan de biodiversiteit in de stad. Amsterdam wil die groene parels voor meer mensen bereikbaar maken. Daarom gaan we samen met de volkstuinparken aan de slag om de tuinen gedeeltelijk openbaar te maken, bijvoorbeeld door de aanleg van fiets- of wandelroutes door de parken. Ook geven we met nieuwe huurcontracten de parken zekerheid over hun toekomst.”

 

Het hele jaar open

Het streven is om per volkstuinpark circa 20% openbaar gebied te maken, dat het hele jaar door open is. Op dit moment zijn de parken tijdens de wintermaanden nog volledig afgesloten. De openbare delen kunnen fiets- en wandelroutes zijn, maar ook stukken groen om te picknicken, sporten en spelen of ruimte voor educatieve projecten. Daarnaast wordt ook de afvoer van afvalwater op de tuinparken aangepakt. De gemeente geeft per park een aantal doelen en kaders mee over de beoogde veranderingen. Binnen deze kaders is er veel ruimte voor de tuinders en de verenigingen om hier zelf invulling aan te geven. De gemeente maakt met elk park afspraken over beheer, veiligheid en toezicht.

 

Zekerheid voor lange termijn

De gemeente Amsterdam verhuurt de grond van de tuinparken aan volkstuinverenigingen en de Bond voor Volkstuinders. De komende jaren worden deze huurovereenkomsten aangepast. Op die manier krijgen tuinparken meer zekerheid voor de langere termijn. De afgelopen jaren heeft er nauwelijks een correctie op de huurprijs plaatsgevonden, waardoor de huurprijzen van de grond niet aansluiten bij vergelijkbare verhuringen op andere plekken in de stad. Die huurprijzen worden nu geharmoniseerd. Om te voorkomen dat door de aanpassing volkstuinen minder goed bereikbaar zijn voor Amsterdammers met een laag inkomen, maakt de gemeente afspraken met volkstuinverenigingen om tuinders met een laag inkomen tegemoet te komen.

 

Ralf Grevelink, voorzitter van de Bond van Volkstuinders: “Het bestuur van de Bond van Volkstuinders is blij met het standpunt van het college van B en W van de stad Amsterdam – zoals neergelegd in de “Uitvoeringsstrategie Volkstuinbeleid” – dat de volkstuinparken in de stad Amsterdam behouden worden voor de toekomst en zo een vaste waarde zijn voor het groen in de stad. De Bond van Volkstuinders staat klaar om met de gemeente Amsterdam aan de slag te gaan om samen te bepalen hoe de ambities in het eigen beleidsplan ‘Spijkers met Koppen’ en die in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinbeleid in de komende 15 jaar waargemaakt kunnen worden.”

 

Beginnen met 11 parken

Een aantal volkstuinparken grenst aan gebieden waar veel nieuwe ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld woningbouw. De modernisering van de 11 tuinparken grenzend aan deze gebieden heeft prioriteit. Het gaat onder andere om parken grenzend aan het Schinkelkwartier, Westerpark en Haven-Stad en De Nieuwe Kern.

 

Inspraak

Belanghebbenden kunnen tot en met 25 juni een zienswijze indienen over de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Zie voor meer informatie de inspraak www.amsterdam.nl/inspraak. De gemeenteraad stelt de uitvoeringsstrategie naar verwachting in september 2020 definitief vast.

 

Hier is de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid te downloaden.

Winterlezing Arcam #6: Haven-Stad

Bericht van Paula, tuin 60

Noordzeekanaalgebied © Port of Amsterdam

Noordzeekanaalgebied   © Port of Amsterdam

Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam) organiseerde deze winter een aantal lezingen over stadsuitbreidingen in Amsterdam sinds begin vorige eeuw. De laatste gaat over Haven-Stad:

 

De lezingenreeks besluit met het onlangs gelanceerde plan voor Haven-Stad in Amsterdam West, waar 40.000 tot 70.000 woningen gepland staan. Aan de Zuidelijke IJ-oever omvat het de havengebieden en Sloterdijk en aan de Noordzijde verbindt het gebied de NDSM met Zaanstad. Bart Vlaanderen, projectleider Haven-Stad, doet verhaal.

Lees verder

Toekomst Zonnehoek in het licht van Haven-Stad

Bericht van westerparkgroen.nl/Katrien de Klein

foto: Marijn Kloosterboer

Beste Zonnehoekers,
 
Hebben jullie gezien dat in de concept-Ontwikkelstrategie Haven-Stad Zonnehoek wordt getransformeerd tot stadspark? Te vinden op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/haven-stad/inspraak/
In het kader van de inspraak hebben wij namens besturen van Nut&Genoegen en Sloterdijkermeer een oproep gedaan aan alle tuinders en een reactie geschreven, die ik hier bijsluit. Daarin maken we ook een opmerking over deze transformatie.  
 
Misschien willen jullie zelf ook reageren op de plannen? Dat kan tot/met 3 augustus aanstaande (aangezien wij een gecombineerde reactie schreven op concept-Ontwikkelstrategie (zienswijze in te dienen tot 13 augustus), maar ook de Milieu Effectrapportage (MER) en het Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I-Mediacollege). Of deden jullie dat al? 
 
Onze reactie kunnen we echter ook mede namens het bestuur van Zonnehoek indienen. We wachten daarom nog even jullie antwoord af. Is het mogelijk dat uiterlijk dinsdag te geven? 
 
Altijd bereid tot samenwerking.
Met een hartelijke groet, Katrien de Klein
 
 

Katrien de Klein   Redactiewerk  Tuinstraat 207, 1015 PD, Amsterdam   06-29513892   

Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen
westerparkgroen.nl

 

De oproep aan alle tuinders en de reactie kun je opvragen via blog@zonnehoekamsterdam.nl.

 

Nieuwe plannen van de gemeente

Bericht van Marijn, tuin 69

De gemeente heeft plannen vrijgegeven voor een grote nieuwe woonwijk in de havens: Haven-Stad.
Ons tuinpark wordt daarin getransformeerd tot een  “stedelijk park dat voor iedereen toegankelijk is en waar culturele voorzieningen kunnen worden geprogrammeerd”.

 

In deze pdf staan de plannen voor Zonnehoek, onder andere op pagina 112.